| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

התעריף היום לצריכה ביתית במושב הינו 3.80 ש"ח + מע"מ לקוב בתעריף ביתי בסיסי.

לאור תקנות היטל הבצורת הקובעות הקצבה חודשית לנפש לשימוש ביתי (כולל גינון) אשר חריגה ממנה תוביל לתשלום קנסות גבוהים, עד לחודש ינואר 2010 יש להתקין מד מים בכל יחידת דיור.

החל מחודש ינואר 2010 כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור באופן קבוע זכאית להקצבה של 7.0 מ"ק בחודש בתעריף ביתי בסיסי. כאמור, כמות זו כוללת גם גינון. כל צריכה בשעון המים שמעבר לכמות הזו תחויב בהיטל בגובה 20 ש"ח לכל מ"ק נוסף.

יחידת דיור בה מתגורר אדם אחד בלבד זכאית ל-12 מ"ק בחודש. מעל לכמות זו תחויב בהיטל בגובה 20 ש"ח לכל מ"ק נוסף.

על מנת שתוכל אגודת כפר נטר לקבוע את הכמות בה תחויב יחידת הדיור בתעריף הבסיסי החל מהאחד לינואר 2010 ולצמצם את הקנסות, עלינו לקבל מידע עדכני על המתגוררים ביחידת הדיור, כולל עובדים זרים.

הנך מתבקש/ת לחתום על ההצהרה המפורטת להלן ולצרף את צילום תעודת הזהות והספח של כל המתגוררים בנכס באופן קבוע. עבור ילדים עד גיל 16 ניתן לצרף את ספח ההורים בו מופיעים פרטי הילד. על הנכס להיות רשום בתעודת הזהות ככתובת המגורים. לא ניתן לדווח כי אדם מתגורר ביותר מיחידת דיור אחת בכל הארץ. בהתייחס לעובדים זרים, יש לצרף צילום דרכון ואישור עבודה בכפר נטר.

במידה והאמור לא ישלח תוך שישים ימים ממועד קבלת הודעה זו, יחשב הדבר כאילו מתגוררת ביחידת הדיור נפש אחת בלבד. כלומר, כמות המים שתוכר בתעריף הבסיסי עבור יחידת הדיור בכל השנה הבאה תהיה 12 מ"ק לחודש בלבד.

ניתן להביא למזכירות הכפר או לשלוח את ההצהרה האמורה בצירוף העתקי כל תעודות הזהות והספחים האמורים, עד לתאריך הנקוב, באחת מהדרכים הבאות:
א. בדואר: מזכירות כפר נטר, מחלקת הנהלת חשבונות, ת.ד. 3554 כפר נטר 40593
ב. בפקס: 09-8910764 לידי אביבה הררי
ג. במייל(יש לסרוק את המסמכים): kneter@netvision.net.il

תוך 14 ימי עבודה מקבלת הדיווח במזכירות בצירוף העתקי כל תעודות הזהות והספחים הנדרשים - נאשר את קבלתם באמצעות הדואר . תוך שלושים ימי עבודה ממועד קבלת ההצהרה והמסמכים נודיעך על מספר הנפשות המוכר ליחידת הדיור.

לחצו על הלינק הבא כדי להוריד למחשביכם את טופס ההצהרה.