| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

הספחים של תעודות הזהות אשר נמסרו לי לרישום הכתובת, נמצאים במזכירות. נא לגשת לאורלי לקחת אותם.

בברכה,
מרים אוסובסקי