| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לכבוד חברי אגודת כפר נטר,

כידוע לכם, יישום היטל צריכת מים עודפת (היטל הבצורת) נדחה לתאריך 15.4.2010. החל מתאריך זה ואם לא יחול שינוי בהחלטת הממשלה, ייושם ההיטל על צריכת מים עודפת מעבר להקצבה שניתנה לכל משק בית.

עם זאת, ועד אגודת כפר נטר, שהנה גם ספקית המים לתושבים, מחויב להמשיך בהליך האדמיניסטרטיבי של רישום מספר הנפשות במשק בית ומתן הקצבות מים ליחידת דיור על פי ההצהרות שהתקבלו בהתייחס לכל מונה מים.

התקנת מונים
בסיור שנערך בכמה נחלות בכפר, הסתבר כי אופי הבינוי בנחלות מייקר משמעותית הצבת מונים בחזית הנחלה. לכן החליט ועד האגודה לאפשר שתי חלופות של התקנת מוני מים ליחידות הדיור:
א. הצבת מונים בחזית הנחלה, המחוברים בתשתית לכל אחת מיחידות הדיור בנחלה. במקרה כזה כל דייר אחראי לתשלום חשבון המים, כולל חריגות, של המונה שהינו מחובר אליו.
ב. הצבת מונה אחד בחזית הנחלה, המכיל קריאה משותפת לכל המונים ביחידות הדיור בנחלה. בחלופה זו בעל הנחלה אחראי לתשלום חשבון המים, כולל החריגות ממנו.

לאור השינוי שהוחלט עליו, החליט ועד הכפר לא לרכוש במרוכז מוני מים ולאפשר לבעלי הנחלות לרכוש מונים ישירות מהספק. עם זאת, חברים שיחליטו לרכוש באמצעות הועד מוזמנים לפנות למזכירות הכפר ולהתעדכן במחירי הספק. להזכירכם, האחריות להתקנת מונה בכל יחידת הדיור הנה של בעל הנחלה.

תשלום עבור צריכת מים
ראוי להדגיש כי אגודת כפר נטר תנתק על פי חוק את אספקת המים למונים שלא ישולם עבורם התמורה עבור צריכת המים.

דיווח על מספר נפשות במשק בית המחובר למונה
בשבועות האחרונים נשלחו הודעות לגבי קצובת מים למשקי בית שהעבירו הצהרה למזכירות הכפר. בהקשר זה כדאי לציין כי המידע הקיים במזכירות הכפר בנוגע לשוכרים בנחלות מבוסס על הצהרות השוכרים או בעלי הנחלות ואינו מעודכן במלואו. בעלי נחלות אשר קיבלו קצובות מים עבור שוכרים שאינם מתגוררים בנחלה, מוזמנים לעדכן את מזכירות הכפר בכדי שנוכל לשמור על בסיס מידע מלא ככל האפשר.

שימו לב: על פי החוק, משקי בית הרשומים במזכירות הכפר ולא העבירו הצהרה וטפסים בנוגע למספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור יקבלו הקצבה עבור נפש אחת בלבד. על כן מוצע להעביר בהקדם הצהרה וטפסים למזכירות.

בברכה,
משה רומם
יו"ר ועד אגודת כפר נטר