| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

שינוי תעריפי מיסי ועד מקומי למגורים לשנת הכספים 2010

על פי סעיף 9 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) תשנ"ג 1992 ובהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) תשס"ז 2007, החליט הועד המקומי כפר נטר לבקש משרי הפנים והאוצר אישור חריג על העלאת תעריף המיסים למגורים למ"ר מ -10.58 ש"ח ל-15 ש"ח. במידה והשינוי יאושר על ידי השרים, תוקפו יהיה החל מתאריך 1.1.2010 (לרבות המשלמים מראש).

עדכון תעריף היטל שמירה לשנת 2010

בהתאם לסעיף 7 בחוק העזר של המועצה בנושא שירותי שמירה, מתעדכן היטל השמירה בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בין התאריכים 16.12.08 ו- 16.12.09 ב- 3.82%. חיוב מעודכן ליחידת מגורים יעמוד על 835 ש"ח. חיוב למ"ר מבנה המשמש לעסק/חקלאות יעמוד על 1.67 ש"ח.


בברכה,

רמי שוחט
יו"ר ועד מקומי כפר נטר