| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לכבוד: משה רומם, יו"ר ועד אגודת כפר נטר
הנדון: השתתפות ועד מקומי כפר נטר בשכר טרחה עו"ד טויסטר - התייחסות למכתבך לתושבים מתאריך 8.7.2010

בהתייחס להערה שנכללה בדיווח שהופץ לתושבי הכפר על אי השתתפות ועד מקומי בשכ"ט עו"ד טויסטר עבור השתתפות בישיבות האחרונות של ועדת הגבולות ברצוני לציין כי הנך מטעה את תושבי הכפר.

כפי שכתבתי אליך בתאריך 24.6 הוועד המקומי כפר נטר רואה חשיבות רבה בהגנה על האינטרסים של הכפר בוועדת הגבולות. לראיה, הוועד השקיע אמצעים כספיים משמעותיים -הרבה מעל אלה שהושקעו ע"י כל וועד מקומי אחר במועצה. לצורך כך נשכרו שירותיו של עו"ד טויסטר שכאמור הכין חוות דעת מנומקת וראויה.

עם זאת, במספר רב של ישיבות לא הואיל עו"ד טויסטר להופיע למרות הבטחותיו טרם ההתקשרות בינינו. בנוסף, כאשר הופיע עו"ד טויסטר בפני וועדת הגבולות הייתה הופעתו לצערי מביכה. על כן לא מצאתי לנכון שהוועד יישא בהוצאה כספית נוספת. לאור האמור לעיל הודעתי כי ועד מקומי כפר נטר לא ישתתף בשכ"ט עו"ד טויסטר עבור השתתפותו בישיבות האחרונות של ועדת הגבולות.

ברצוני להעיר כי המלצתך החמה שבעקבותיה שכרנו את שירותיו של עו"ד טויסטר לא עמדה במבחן המציאות. אין בהחלטתי משום פגיעה במעמדו של כפר נטר בועדת הגבולות והנני סמוך ובטוח כי המסמכים שהוגשו לשולחן ועדת הגבולות אשר נכתבו על ידי יועצים במימון משותף של הוועדים הנם מספקים וראויים.

בברכה,
רמי שוחט
יו"ר ועד מקומי כפר נטר