| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

המועצה האזורית חוף השרון מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת בקשות לקבלת מלגה לשנת הלימודים התשע"א. ניתן להגיש את טופס הבקשה למלגה עד ליום 31/10/2010 עד לשעה 12:00 במשרדי המועצה. את טפסי הבקשה למלגה ואת הקריטריונים לקבלת מלגה ניתן לקבל במזכירויות הישובים, במשרדי המועצה ובאתר האינטרנט של המועצה.

בברכה,
אלי ברכה
ראש המועצה