| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: , . ]

לחברי האגודה והתושבים שלום רב,

כמידי שנה בתקופה זו אנו מנצלים את ההזדמנות לעדכן את חברי האגודה והתושבים בפעילות וועד האגודה ובנעשה בכפר.

ועדת הגבולות

לאחרונה עודכנו כי ועדת הגבולות (הפועלת מזה כשלוש שנים) אשר סמכותה הורחבה בכדי שתשמש גם כוועדה לחלוקת הכנסות, חידשה את פעילותה לאחר כשנה של הקפאה והיא מתעתדת לקיים כמה ישיבות אחרונות. מחומר מעודכן שהועבר לאחרונה מעירית נתניה המתייחס למועצה אזורית חוף השרון ולכפר נטר עולה כי עירית נתניה חזרה בה מהסכמות קודמות והיא דורשת שוב נתח עצום מאדמות האגודה: את כלל החלקות בחנון ואת הרזרבה הקרקעית מצפון ומדרום להרחבה. אף כי עירית נתניה חזרה בה מדרישתה לספח לתחומה את הנחלות ברחוב האלון ואת שכונת ההרחבה היא לא ויתרה על דרישתה להעביר לתחומה את אזור הגרנד נטר.

ברור כי לא יעלה על הדעת להיענות לדרישות העירייה, מה עוד שכעולה מהמסמכים האחרונים שהעבירה עירית נתניה רצונה לספח את קרקעות האגודה לצורך פיתוח נתיבי תחבורה מאזור התעסוקה המתוכנן בצמוד להרחבה (על שטחי החולות של האגודה) והקמת בית חולים וסינמה סיטי על אדמות חנון.

ועד האגודה פנה לוועד המקומי בבקשה לשאת יחדיו בהוצאות העסקת עו"ד טויסטר עפר לצורך ייצוג הועדים בועדת הגבולות. כיוון שלא נענינו על ידי הועד המקומי, נמשיך לממן ולהעסיק מטעמנו את עו"ד טויסטר ונמשיך (יו"ר הוועד ומזכירת האגודה) לנכוח בכל ישיבות הועדה ולהגיב לנעשה כיוון שאנו סבורים שהנושא קריטי לשימורו של הכפר כמושב חקלאי.

תכנית פארק המדע

תכנית פארק מדע נתניה, מרכז תעסוקה גדול המתוכנן בצמוד להרחבה ממערב, נמצאת לפני הפקדה בועדה המחוזית. ועד האגודה עוקב מקרוב אחר התכנית, כיוון שהתכנון הלקוי שלה יצר הכרח תכנוני בסיפוח שטחי האגודה לצורך פיתוח כבישי גישה לאזור התעסוקה. עד עתה הבענו את התנגדותנו בכתב (באמצעות חוות דעת תחבורתית) ובעל פה בכל הישיבות שהשתתפנו בהן. אף כי נערכו מספר שיפורים אדריכליים בתכנית לאור תגובתנו ותגובת מהנדס המועצה, אנו ממשיכים במעקב צמוד אחר התכנית ועם הפקדתה נדאג להעברת חוות דעת תכנונית ותחבורתית לועדה המחוזית.

משק המים בכפר

הגדלת מכסת המים לאור הנטיעות החדשות בשטחי האגודה והצורך להשקותן ולאחר מאמצים ותכתובות קיבלנו לאחרונה תוספת להקצת המים החקלאיים לחברי האגודה.

מדי מים - בחודשים האחרונים המשכנו באינטנסיביות במעקב אחר המערכת הממוחשבת שהותקנה במדי המים. תוקנו תקלות במשדרי המדים, נערכו הצלבות בין השידור הממוחשב לבין בדיקות ידניות שערכנו בכל המדים, הוחלפו מדים לא תקינים ונשלחו לבוררות מדים אשר התעורר לגביהם ספק. בתיאום עם חברת דורות שסיפקה לאגודה את מדי המים ימשיך המעקב להתבצע עד לשביעות רצוננו המלאה.

הפרדת מדידה ברשתות המים בכפר - על פי הנחיות רשות המים ביצעה אגודת נתיב לאחרונה סקר בנחלות (באמצעות ארגון עובדי המים) לצורך בדיקת הפרדה מלאה בשימוש בין מים לצרכי חקלאות ומים לצריכה ביתית. תוצאות הסקר הועברו לאגודת נתיב ואנו ממתינים לעדכון.

עיבוד חלקות ב' ג' בחנון מצפון לכפר

בחודש יולי האחרון הסתיים חוזה העיבוד הרב שנתי עם קבלן החיטה גורן. לאור שאלות שהועברו אלינו הננו להבהיר כי כל חבר אגודה רשאי להתקשר עם חבר אגודה אחר לצורך עיבוד החלקה, אך על התקשרות עם גורם חיצוני שאינו חבר אגודת כפר נטר לקבל את אישור משרד החקלאות ויש להעביר למזכירות האגודה העתק של חוזה ההתקשרות. חשוב להזכיר כי בשל אי הבהירות במשק המים, עדיף לבחור בנטיעות חסכניות במים.

השכרת מחסן הדן

אזור מחסן "הדן" עמד בשנים האחרונות נטוש ומוזנח בפאתי מגרש הכדורסל. לפני מספר שנים פינינו וניקינו את המזבלה ולאחרונה התקשרנו עם אגודת
"מדוושי ישראל" אשר שכרה את המבנה לצורך אכסון האופניים המשמשים לפעילותה. אנו שוקדים בימים אלה על ניקוי האזור ושיפוץ המבנה תוך התאמתו לצרכי השוכרים.


החלפות קרקע

לאחר שקיבלנו את הסכמת האסיפה הכללית לביצוע החלפות קרקע גם בלא הסכמת בעל הנחלה (בחלקות ב' ו-ג') פנינו לאחרונה למנהלת האגף החקלאי במינהל לצורך קבלת הסכמתה ליצירת חלקות קטנות במידת הצורך.

פעילויות שונות

רישום מגרשי ההרחבה בטאבו - מזכירת האגודה ליוותה בשנים האחרונות את המרכז לרישום עירוני במינהל בפעולותיו לרישום המגרשים בהרחבה בטאבו. בעת האחרונה קיבלו תושבי ההרחבה מכתבים מהמינהל לצורך הסדרת הרישום. אנו שמחים על השלמת התהליך ומברכים את תושבי ההרחבה.

שיתוף פעולה בין ועד האגודה לועד המקומי - בעקבות פניית הועד המקומי הסכים ועד האגודה להקצות את מבנה הארכיון לצורך פעילות האיחוד החקלאי לאחר שיימצא מבנה חלופי לארכיון. פעולה זו נוספת להעברת חלק מהתשלום המועבר לאגודה בעת רכישת נחלה לועד המקומי לצורכי פיתוח. האגודה גם תורמת בקביעות לגדוד המאומץ על ידי המועצה, ולמסיבת הסיום בבי"ס ויצמן.

הכשרת דרכים חקלאיות בחנון - לאחרונה הכשרנו דרכים חקלאיות בחנון אשר ניזוקו בחורף האחרון.

שינוי בהרכב ועד אגודה

לצערנו חבר הוועד רם גולומביק ביקש לאחרונה לסיים את תפקידו בוועד האגודה והוועד נענה לבקשתו. ועד האגודה שמח לקבל לשורותיו את הגב' אורית בז'רנו ומצפה לשיתוף פעולה פורה עמה. זוהי הזדמנות נעימה להודות לרם על פעילות ציבורית פורייה וארוכת שנים שנעשתה במסירות ובאופן ענייני ומקווים להמשיך ולהיעזר בכישוריו בנושאים שונים.

ימי ושעות פעילות במזכירות

כיוון שמנהלת החשבונות הגב' אביבה הררי תעבוד החל מחודש זה רק בהנהלת החשבונות של האגודה - צומצמו ימי הפעילות במזכירות האגודה.
קבלת קהל במשרד מזכירת האגודה אורלי הדס בימים א, ב, ה בין השעות 09:00-14:00
קבלת קהל במשרד מנהלת החשבונות אביבה הררי בימים ב, ד בין השעות 09:00-14:00

ברצוננו לאחל בשם חברי וועד האגודה ועובדי המזכירות לכל חברי האגודה ותושבי הכפר ומשפחותיהם שנת פורייה ומאושרת,
שנה של שגשוג ועשייה ברוכה וכמובן שנת שלום שלווה ובטחון בגבולותינו.

חתימה טובה ומועדים לשמחה,

מאחלים חברי ועד אגודת כפר נטר
משה רומם, בני גזית, אלה יריב, אורית בז'רנו, משה רווה
ועובדי מזכירות האגודה