| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבי כפר נטר שלום רב,

על פי הנחיות רשות המים, ספקי מים נדרשים לדווח על מספר הנפשות המתגוררות בבתי האב להם מסופקים מים. בשנת 2010 שינתה רשות המים את תעריפי המים לשימוש ביתי וקבעה כי עבור כל נפש מוקצית כמות של 3.5 מ"ק לחודש (הכמות המוכרת) בתעריף מופחת. יתרת כמות המים הנצרכת ביחידת הדיור מחויבת בתעריף מלא.

בשנת 2011 לא הוחל העיקרון הנ"ל בכפר נטר, אך האגודה תידרש ליישמו החל מ- 1.1.2012. בשל כך נדרש כל בית אב בכפר נטר להעביר למזכירות האגודה הצהרה על מספר הנפשות המתגוררות דרך קבע בבית וכן לצרף צילום ספח תעודת הזהות של הדיירים שכתובתם בכפר נטר.

שוכרי בתים אשר כתובתם בתעודת הזהות רשומה בישוב אחר, נדרשים להביא ממקום מגוריהם הרשום אישור שאינם מקבלים שם הקצבת מים, לצורך קבלת הסדר התשלום המופחת.

במקרה של אי דיווח, יחושב תעריף המים המפוחת, לכלל הצריכה הביתית, לפי 2 נפשות לבית אב (דהיינו 7 קוב לחודש ליחידת דיור). יתרת כמות המים תחויב בתעריף מלא. שימו לב: לא יבוצע זיכוי רטרואקטיבי.

אנא הורידו והדפיסו טופס זה מלאו את הפרטים והעבירו למזכירות אגודת כפר נטר עד 14.2.12. את ההצהרה ניתן להביא למזכירות הכפר או לשלוח אותה בצירוף העתקי כל תעודות הזהות והספחים האמורים, באחת מהדרכים הבאות:

א. בדואר: למזכירות אגודת כפר נטר, מחלקת הנהלת חשבונות, ת.ד. 3554 כפר נטר 40593
ב. בפקס: 09-8910764 לידי אביבה הררי
ג. באימייל: (יש לסרוק את המסמכים) kneter@netvision.net.il
ד. להשאיר בתיבת הדואר שליד דלת מזכירות אגודת כפר נטר

אנו עומדים לרשותכם לצורך הבהרות בטלפון 09-8997174 בימים א, ב, ד, ה בין השעות 09:00-14:00.

בברכה,
אורלי הדס
מזכירת אגודת כפר נטר