| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

לתושבים שלום,

ב- 4.12.24 יתקיימו בחירות לראשות המועצה האיזורית, למליאת המועצה ולועדים המקומיים בישובים. אנא הורידו וקיראו קובץ זה המכיל מידע על זכויותיכם כתושבים לקראת יום הבחירות.

שימו לב, זכאי להירשם בפנקס בוחרים של ישוב רק מי שממלא את התנאים הבאים:

א. 150 יום לפני יום הבחירות, כלומר ביום 08/07/2012, מקום מגוריו הקבוע היה בתחום היישוב וכן מענו הרשום במרשם האוכלוסין היה בתאריך הנ"ל בתחום היישוב.
ב. ביום הבחירות, כלומר ביום 04/12/2012, הוא יהיה בן 17 שנים לפחות.
ג. שמו לא נכלל בפנקס בוחרים של רשות  אחרת (מועצה אזורית, מועצה מקומית או עירייה) בה נערכו בחירות ב-18 החודשים שקדמו ליום הבחירות, קרי לאחר יום 04/06/2011.

פנקס בוחרים של יישוב ישמש הן לענין הבחירות למועצה ולראש המועצה והן לעניין בחירת ועד מקומי. כל אדם זכאי להגיש ערר על אי רישומו בפנקס ואף ערעור לבית המשפט על ההחלטה שניתנה בערר. הגשת העררים והערעורים חייבת להעשות במועדים הקבועים בצו שאינם ניתנים לשינוי. הפרטים והמועדים יתפרסמו במודעה. לאחר מכן ייכנס הפנקס לתוקף ומי שלא נכלל בו - לא יוכל להצביע.


בברכה,
מזכירות מועצה מקומית חוף השרון