| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

מכובדי שלום,

להלן הבהרות בנוגע להודעה על המודד שהופצה לתושבי המועצה האזורית באמצעות ועדי הישובים:

בהודעה שהועברה למזכירות הישובים על ידי הח"מ אירעה טעות סופר ומהודעה זו נשמטה הכותרת "הצעת המועצה לשר הפנים".

לפי הוראות צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958 על המועצה להחליט עד ליום 87 – מהו המודד הכללי שהיא תציע לשר. המועצה תעביר את ההצעה למודד בתוך שלשה ימים עד ליום 84 – ותפרסם אותה בכל האזורים שבתחומה. בהודעה לתושבים יצוין כי כל תושב רשאי להגיש השגותיו על ההצעה למועצה תוך 7 ימים.

מליאת המועצה החליטה על מודד של 750 תושבים ועל פי הצעת מודד זו נרשם לכל ישוב מספר חברי המליאה שיהיו לו במידה והצעת המודד תתקבל (החישוב נועד לרווחת התושבים ועל מנת להקל בהבנת המונחים והחישובים).

הודעה בדבר הצעת המודד תפורסם כחוק בכל הישובים ובאופן שיאפשר לכל תושב לעיין בה ולקבל את כל המידע בדבר אופן הגשת ההשגה ולוחות הזמנים להגשת ההשגה.

לאחר איסוף ההשגות והעברתן למפקח על הבחירות יועברו אלה לידיעת השר כשההחלטה יעשה תוך 11 ימים מהעברת ההשגות לשר, כלומר עד יום 63 ותועבר בכתב למועצה ולמנהל הבחירות.

כאמור, השר הוא הקובע את המודד (בהתאם להחלטת מליאת המועצה ולהשגות המוגשות לעיון השר) כשועדת הבחירות ומנהל הבחירות משמשים כלי להעברת המידע בלבד.

נא עיינו במודעות שיפורסמו על לוחות המודעות ובהן מידע מלא בדבר הצעת המודד ודרכים להגשת השגות.

כאמור , ההודעה שנשלחה לבתי התושבים הינה הצעת מליאת המועצה בלבד וחישוב חברי המליאה לישוב בהתאם להצעה זו כשהצעה זו אינה מחייבת את השר.

ארחיב ואומר כי בתפקידי כמנהל הבחירות למועצה האזורית חוף השרון הנני עומד לרשותכם בכל שאלה וסוגיה ולכן אשמח אם תעבירו את פניותיכם ישירות אלי ולא באמצעות מזכירת וועדת הבחירות הגב' הילה טרייבר.

פניות לוועדת הבחירות יש להפנות ישירות ליו"ר ועדת הבחירות ולא למזכירת הוועדה.

בברכת שבת שלום ושנה טובה,

ברקוביץ מוטי
מנהל הבחירות למועצה האזורית חוף השרון
טלפון :0506204172
פקס: 026469429
motibe@piba.gov.il