| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

תושבים יקרים,

בשבועות הקרובים נמשיך את סקר נכסים לצורך חיובי הארנונה בכל ישובי המועצה. השלמת המדידות תבוצע  במהלך החודשים הקרובים על ידי חברת המדידות זייד אורניב המתמחה בתחום זה. במסגרת הסקר יפקדו המודדים, נושאי תעודות הסמכה מטעם המועצה האזורית חוף השרון, את הנכסים לצורך מדידה. במידת הצורך ולשם השלמת פרטי המדידה, תבוצע כניסה לנכס בתאום מראש.

לאחר המדידה, ישלח אליך תשריט ודף הסבר הכולל פירוט השטחים המחויבים. אפשרות לערעור על תוצאות המדידה  תינתן בפני נציג חברת המדידות, במזכירות הישוב במועדים שיפורסמו, ובמשרדי מחלקת הגביה.

מודגש בזאת כי ללא כל קשר לתאריך ביצוע המדידה בכל ישוב, הפרשי החיוב יחושבו בכל הישובים ממועדים זהים.

תודה מראש על שיתוף הפעולה.
 
בכבוד רב,
דורון כהן
גזבר המועצה