| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: , . ]

לחברי האגודה שלום רב,

כמדי שנה בערב חג הפסח אנו שמחים לעדכן אתכם בנוגע לפעילות הוועד בחודשים האחרונים. העדכון יעסוק בתכניות להן השפעה על נחלות החברים ועל איכות החיים בכפר, בנושא החקלאות והמים ובבחירות המתוכננות לחודש מאי הקרוב.

סקירת תכניות
תכנית אבן יהודה הדסים: התכנית עומדת לפני הפקדה והועברה לעיוננו לפני כשבועיים. בתכנית מתוכננת בניית 483 יח"ד בשטחים החקלאיים של מוסד הדסים, הצמודים ממזרח לשטחי האגודה. אנו מודאגים מהיבטי הניקוז של התכנית ועל כן נגיש התנגדות בכדי שהמלצות נספח הניקוז המחייב מתן פתרונות הולמים יהפוך לחלק אינטגרלי מהוראות התכנית.  במידה ותתקבל ההתנגדות ינתנו היתרי בנייה בשכונה רק לאחר השלמת פתרון הניקוז הכלול בנספח. נימוק נוסף להתנגדות הנו התכנון לבניית חלק מיחידות הדיור על החלקה שמעבדת כיום משפחת גולדמן.

ועדת הגבולות
כפי שעדכנו, וועדת הגבולות שהוקמה בעקבות יוזמת עירית נתניה לצורך סיפוח שטחים מהמועצה האזורית חוף השרון (ומועצות נוספות) סיימה את דיוניה והניחה את מסקנותיה על שולחנו של שר הפנים. עד עתה טרם נתקבלה הכרעת השר (בשל חילופי השלטון) ועל כן טרם הוכרעה בקשת נתניה לספח את שטחי החקלאות הצפוניים של האגודה , את אזור התעשיה הגרנד נטר ואת הרזרבה הקרקעית של האגודה בחולות. כידוע, אנו עוקבים אחר הנושא ונעדכן מייד לכשתתקבל החלטת השר.

תכנית פארק המדע ופארק הנופש המטרופוליני
מדובר במרכז תעסוקה גדול המתוכנן בצמוד להרחבה ממערב. הוועדה המחוזית הורתה לוועדה המקומית בעירית נתניה להטמיע את תכנון הפארק בתכנון רחב יותר של אזור תעסוקה מטרופוליני המתוכנן מצפון לכפר, כחלק מפארק נופש מטרופוליני. מינהל מקרקעי ישראל חידש את קידום  תכנון אזור הנופש המטרופוליני ואנו מעריכים שלעובדה זו תהיה השפעה על האצת התכנון של פארק המדע. וועד האגודה העביר לוועדה המחוזית חוות דעת תכנונית תחבורתית אשר הציגה פתרון תנועה חלופי לזה שהוצג על ידי עירית נתניה. חוות הדעת מציגה חלופה האמורה למנוע שימוש בקרקעות האגודה לצורך פיתוח כבישים ולמזער את מטרדי התחבורה הנובעים מהתכנית. אנו ממתינים לתגובת המתכננים והוועדה המחוזית.

תכנית בינוי אבן יהודה הצ 212 ממזרח לכפר
בתכנית הבינוי של אבן יהודה נבנות בשנים האחרונות עשרות יחידות דיור ממזרח לנחלות המזרחיות של הכפר ללא מתן פתרון הולם להגברה בזרימת הנגר העילי בשל הבנייה. ההנחיות שנכללו בנספח שהכינה רשות הניקוז לתכנית השכונה לא יושמו ע"י מועצת אבן יהודה, וזרימת הנגר העילי מהאזור התגברה בשל הקטנת אזורי החלחול ואי ביצוע בריכת השהייה. כתוצאה נגרמה חתירה בקרקע בנחלות ענבר, סלייטר וגולומביק. לאחר התערבותנו וזימון ישיבות ביוזמתנו ברשות הניקוז בהן נכחו נציגי מח' הנדסה באבן יהודה ונציגי הוועדה המקומית שרונים סוכם כי מועצת אבן יהודה תבנה בריכת השהייה למי הנגר העילי בהתאם להנחיות נספח הניקוז לשכונה. לפני כחודשיים אושר במליאת מועצת אבן יהודה תקציב לבניית בריכת ההשהייה ואנו עוקבים אחר הנושא מקרוב.

עיבוד חקלאי מחוץ לגבולות הנחלות
וועד כפר נטר מגבש הסכם עם חקלאים חברי האגודה המעבדים חלקות/נחלות של חברים אחרים. ההסכם מתייחס להקצבת המים בכדי למנוע חריגות מההקצבה הכוללת לאגודה ויכלול דיווח בעלי הנחלות לגבי המעבד בתחומן.

משק המים
מחיר המים: וועד האגודה עדכן את מחירי המים בחודש ינואר 2013  לאור העדכון בתעריפי רשות המים. אנו משתדלים לשמור על מחיר המים לחקלאים נמוך ככל האפשר בכדי לסייע לרווחיות בעיבוד הקרקע. ברצוננו להזכיר כי השנה ערכו פקחי הרשות בדיקות בנחלות בכדי לוודא כי בוצעה הפרדת רשתות, וצפוי כי תיערכנה ביקורות נוספות. אנא הקפידו על ההפרדה בהתאם לטופסי ההתחייבות החתומים על ידכם אשר הועברו למזכירות האגודה.

מז"חים: חברי אגודה אשר טרם התקינו מז"חים בהתאם להנחיות משרד הבריאות מתבקשים להתקינם בהקדם. לאחר החג יבצע הוועד התקנות בנחלות אשר לא יישמו את ההנחיות ויחייב את בעלי הנחלות בעלות המז"ח, ההתקנה והבדיקה.

מעקב אחר צריכת המים: אנו שמחים לבשר כי שודרגה מערכת הקריאה מרחוק של חב' ארד דליה, ובשבועות הקרובים תוטמע מערכת מעקב אישית לצרכנים אשר עברה הרצה לאחרונה בעירית כפר סבא. אנו נפרסם בקרוב את פרטי הכניסה למערכת המעקב האישית שתאפשר לכל צרכן לעקוב אחר צריכת המים של המדים ולקבל התראות סמס/מייל בנוגע לדליפות.

הסכם שימוש במבנים
בין וועד האגודה לוועד המקומי נחתם הסכם בחודש דצמבר 2010 המתייחס לשימוש שיעשה הוועד המקומי  במבנים שהקימה האגודה. בנובמבר2011 החליט הוועד המקומי באופן חד-צדדי להפר את ההסכם ומאז איננו משלם עבור השימוש במבנים כמתחייב מההסכם, ואף אינו מעביר תשלום עבור השתתפותו באחזקת המועדון . לאחר פניות חוזרות ונשנות לאורך השנה שעברה ופניות מחודשות השנה (לוועד הנבחר) טרם הועברו התשלומים בהתאם לחוזה. בלית ברירה ובכדי למצות את זכויות וועד האגודה הועבר הטיפול לראש המועצה.

בחירות לוועד האגודה
וועד האגודה קיבל ארכה מרשם האגודות עד לחודש מאי לצורך התקדמות בנושא החלפות הקרקע. הבחירות לוועד האגודה תתקיימנה במחצית הראשונה של חודש מאי, בתאריך אשר יקבע על ידי האסיפה הכללית

אסיפה כללית
בתאריך 18.4.13 בשעה 20:00 תיערך אסיפה כללית במועדון הכפר. בסדר היום יכללו אישור מאזן האגודה לשנת 2012 ואישור התקציב לשנת 2013, קביעת מועד בחירות לוועד האגודה, עדכון בנושא תכניות והחלפות הקרקע, עדכון בנושא תיקים משפטיים ועדכון שוטף. נוכחותכם חשובה לנו, אנא הגיעו לאסיפה

היערכות לקיץ
אף כי נושא התברואה נמצא בסמכות המועצה האזורית חוף השרון, כמדי שנה בעונת האביב אנו חוזרים ומזכירים לבעלי הנחלות לנכש קוצים בכדי למנוע שריפות וקינון נחשים.

אנו מאחלים לכם חג פסח שמח ומהנה,
חברי ועד אגודת כפר נטר:
משה רומם, בני גזית, אלה יריב, אורית בז'רנו, משה רווה
ועובדי המזכירות אורלי, אביבה ורן