| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

1. הועד המקומי כפר נטר (להלן: "הועד") יוצא במכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת שירותי שמירה ואבטחה (להלן: "המכרז").
2. משך ההתקשרות הינו לשנה עם אופציה של הועד להארכת תוקף ההתקשרות בארבע שנים נוספות.
3. רשאים להגיש הצעות למתן השירותים אך ורק מציעים אשר מתקיימים לגביהם כל התנאים המצטברים המפורטים במסמכי המכרז.
4. מציע המבקש להתמודד במכרז חייב לעמוד בכל תנאי הסף הנוספים ובמלוא הדרישות כמפורט במכרז.
5. מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למכרז, נדרש לשלם סך של 120 ש"ח שלא יוחזרו כתנאי להשתתפותו מכרז.
6. את מסמכי המכרז ניתן לקבל במזכירות הועד המקומי נטר.
7. את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת במזכירות הועד, זאת עד ליום 7.7.2014 שעה 12:00
8. ניתן לעיין במסמכי המכרז במזכירות הועד
9. סתירה בין הוראות מודעה זו לבין הוראות מסמכי המכרז, מסמכי המכרז יגברו.

רמי שוחט
יו"ר הועד המקומי כפר נטר