| 0 תגובות ]

לתושבי כפר נטר שלום רב,

עפ"י הנחיות רשות המים ספקי מים נדרשים אחת ל- 3 שנים לבצע בדיקה מקיפה ולדווח על מספר הנפשות המתגוררות בבתי האב להם מסופקים מים. אי לכך הנכם מתבקשים למלא את הפרטים בטופס המצורף ולהעביר את הטופס  + המסמכים הנלווים למזכירות אגודת כפר נטר עד ליום 15.2.16.

לתשומת לבכם: במקרה של אי דיווח יחושב תעריף המים המופחת לכלל הצריכה הביתית לפי 2 נפשות לבית אב (דהיינו 7 קוב ליחידת דיור). יתרת כמות המים תחויב בתעריף מלא, ללא זיכוי רטרואקטיבי.

הנחיות והסברים למילוי הטופס

1. להצהרה זו יש לצרף ספח של תעודת הזהות המכיל את כתובת המגורים של כל המתגוררים ביחידת הדיור או תמצית מרשם האוכלוסין, המעידים כי יחידת הדיור היא כתובן הרשומה של הנפשות המוצהרות.
2. ילדים מעל גיל 18 נדרשים לצרף תעודת זהות וספח משלהם. יודגש, כי יש לשלוח צילום ספחי ת.ז. של כל המתגוררים, כולל בן-זוג.
3. תושבי חוץ ו/או עובדים זרים ירשמו את מספר דרכונם בטבלה על גבי ההצהרה (בעמודה מספר דרכון) ויצרפו צילום דרכון, אישור שהייה כדין וכן אחד משני אלה: ספח תעודת זהות של המעסיק המעיד כי מקום מגוריו של המעסיק ביחידת הדיור או תצהיר מאומת ע"י עו"ד לגבי מקום מגוריהם.
4. מספר הנפשות המוכר ביחידת הדיור מצוין על גבי חשבון המים. יש לעדכן את מזכירות האגודה בכל שינוי במספר הנפשות עקב מעבר כתובת, לידה או חו"ח פטירה ולצרף מסמכים מאמתים (חוזה שכירות חשבון ארנונה תעודת לידה, תעודת פטירה).
5. נמסרה אסמכתא על פי ההנחיות, יבוצע עדכון הנפשות ממועד השינוי או לכל המוקדם מתחילת תקופת החשבון הקודמת לתקופה במהלכה נמסרה ההצהרה.

את טופס ההצהרה וכל המסמכים הנדרשים כמפורט לעיל ניתן להעביר באמצעים הבאים:
1.  בפקס:  09-8910764
2.  E mail: avkneter@netvision.net.il
3. להשאיר את הטפסים המלאים בתיבת הדואר שליד דלת מזכירות אגודת כפר נטר

אנו עומדים לרשותכם לצורך הבהרות. טלפון לבירורים: 09-8997174  (שלוחה 3).

בברכה,
אורלי הדס
מזכירת אגודת כפר נטר