| 0 תגובות פורסם תחת נושאים: . ]

מכרז פומבי מספר 2/2017
עלות המכרז: 500 ש"ח
שם המכרז: מכרז פומבי לביצוע עבודות אחזקת גינות ציבור, השקייה ודומם בכפר נטר
מועד אחרון להגשה: 22/1/17
טלפון לפרטים: 09-8999979
ראש הרשות: רמי שוחט